Skip to content

HID-RATION

Gdy ci??ko pracujesz, sama woda to za ma?o...

Nawet najmniejsze odwodnienie ma negatywny wp?yw na wydajno??, zdrowie i bezpiecze?stwo.
Make sure your employees are properly hydrated with HID-RATION? o prawid?owe nawodnienie swoich pracowników.

hid-ration elektrolity minera?y aminokwasy

Ponad 50% pracowników przychodzi do pracy
ju? w stanie odwodnienia

Ju? przy niewielkim, 1% odwodnieniu nast?puje
zaburzenie procesów poznawczych i koncentracji

Cia?o cz?owieka w ponad 60%
sk?ada si? z wody

Gdy zaczynamy odczuwa? pragnienie,
jeste?my ju? odwodnieni na poziomie 2%

Ponad 80% osób nie pije w ci?gu dnia odpowiedniej
ilo?ci wody

3% odwodnienie ? to wydajno??
obni?ona nawet o 50%

Hypotonic HID-RATION?

Hypotonic HID-RATION? zosta? stworzony przez profesjonalistów z my?l? o profesjonalistach, aby wspiera? ich prawid?owe nawodnienie podczas wysi?ku i pracy w ci??kich warunkach oraz uzupe?nia? utracone elektrolity i witaminy, pozwalaj?c funkcjonowa? na najwy?szym poziomie.
Zawiera 5 kluczowych elektrolitów, 5 witamin z grupy B, cynk, witamin? C oraz aminokwasy. Nie zawiera cukru. Jako hipotonik, HID-RATION? pomaga nawodni? organizm szybciej i skuteczniej ni? sama woda.

elektolity bez cukru hid-ration

Hydration Academy

HID-RATION? to nie tylko hipotonik. To równie? edukacja, któr? wspieramy naszych klientów.
In Our HID-RATION ACADEMY? pomo?e zrozumie? Twoim pracownikom jak wa?ne jest prawid?owe nawodnienie i jak ogromny wp?yw ma ono na ich zdrowie, wydajno?? czy koncentracj? podczas wykonywanej pracy. Je?li chcesz dowiedzie? si? wi?cej, koniecznie
skontaktuj si? z nami.

HID-RATION? w gronie sponsorów
dru?yny ANWIL W?oc?awek.

Mi?o nam poinformowa?, ?e nasz hipotonik HID-Ration? b?dzie wspiera? nawodnienie zawodników Anwilu W?oc?awek podczas rozgrywek Ligi Energa Basket Liga i ENBL, a my do??czamy do grona sponsorów dru?yny z W?oc?awka.  

HID-RATION? wspiera
Dziki Warszawa.

Mi?o wi?c nam og?osi?, ?e w sezonie 2021/2022 b?dziemy wspiera? ich prawid?owe nawodnienie. Dziki Warszawa to jedna z najbardziej …

Hypotonic HID-RATION? zadba o nawodnienie Michela Junga.

Michael Jung, absolutny profesjonalista, 3 krotny z?oty medalista olimpijski, uznawany przez wielu za je?d?ca wszechczasów.

Trusted us:

en_GBEnglish