Skip to content

HID-RATION

Hipotonik HID-Ration? zosta? opracowany przy ?cis?ej wspó?pracy z ekspertami z zakresu dietetyki klinicznej i fizjologii cz?owieka, z my?l? o profesjonalistach wielu dziedzin. Jego rol? jest wspiera? prawid?owe nawodnienie podczas wysi?ku i pracy w ci??kich warunkach oraz uzupe?nia? utracone elektrolity i witaminy, pozwalaj?c funkcjonowa? na najwy?szym poziomie.

Manual workers

Badania pokazuj?, ?e ju? nawet niewielkie odwodnienie (1-3%) wp?ywa negatywnie na zdolno?ci poznawcze i koncentracj?. Mo?e ono by? niebezpieczne dla zdrowia i bezpiecze?stwa pracowników oraz w znacznym stopniu obni?a? ich wydajno??. Pracownicy w miejscu pracy do?wiadczaj? równie? znacznych strat elektrolitów, podczas d?ugich okresów wysi?ku fizycznego, zw?aszcza w wysokich temperaturach.

Professional athletes

Nawodnienie organizmu i równowaga elektrolitowa s? szczególnie istotne dla profesjonalnych sportowców. Przyjmowanie odpowiedniej ilo?ci p?ynów zarówno przed, w trakcie jak i po wysi?ku oraz uzupe?nienie utraconych elektrolitów, ma kluczowe znaczenie dla wydajno?ci i regeneracji. Ponadto udowodniono naukowo, ?e napoje z zawarto?ci? elektrolitów i aminokwasów maj? nawet o 40% lepsz? retencj?, a napoje hipotoniczne nawadniaj? szybciej i skuteczniej ni? sama woda.
 

Stra? Po?arna

Stra?acy s? grup? zawodow? szczególnie nara?on? na odwodnienie i jego negatywne skutki, poniewa? mog? oni traci? wraz z potem nawet 1.25l wody w ci?gu 30 minut podczas pracy w gor?cych warunkach akcji ga?niczej. W?a?ciwe nawodnienie i gospodarka elektrolitowa odgrywaj? istotn? rol? dla ich bezpiecze?stwa, a nawet ?ycia.

Medical personnel

Personel medyczny z powodu d?ugich czasów pracy w pe?nym PPE, zw?aszcza podczas pandemii COV-19 w bardzo du?ym stopniu nara?ony jest na ryzyko odwodnienia. Trudno pami?ta? i uzupe?nia? regularnie p?yny zachowuj?c przy tym pe?ny re?im sanitarny. Obni?enie koncentracji czy czasów reakcji personelu medycznego, mo?e by? równie? du?ym zagro?eniem dla ?ycia i zdrowia pacjentów. Dlatego wa?ne jest aby przyjmuj?c p?yny, pi? napoje, które tak jak hipotoniki zapewni? szybkie i skuteczne nawodnienie, uzupe?niaj?c jednocze?nie niezb?dne elektrolity oraz witaminy.

Preventive care

W codziennym ?yciu, przyjmowanie odpowiedniej ilo?ci p?ynów i w?a?ciwa gospodarka elektrolitowa równie? maj? istotny wp?yw na nasze zdrowie, ale i ogólne samopoczucie czy koncentracj?. Upa?y, biegunka, odwodnienie, gor?czka, wymioty to tylko niektóre z sytuacji, kiedy warto si?gn?? po napoje z elektrolitami. Elektrolitowy napój hipotoniczny taki jak HID-RATION to ?wietny wybór, aby zapewni? szybkie nawodni? organizm i dostarczy? mu istotnych elektrolitów i witamin.
 
en_GBEnglish