Skip to content

HID-RATION

Zwroty/Reklamacje

 1. Pobierz formularz zwrotu i uzupe?nij go oraz do??cz do zwracanych produktów. (Je?li nie masz mo?liwo?ci wydrukowania formularza, mo?esz wypisa? go r?cznie. Wa?ne aby zawiera? wszystkie dane, które s? we wzorze)

            FORMULARZ DO POBRANIA

 1. Spakuj rzeczy wraz z wype?nionym formularzem i wy?lij na adres:

Osmoteq sp. z o.o.
ul Toru?ska 148, 87-800 W?oc?awek,
info@hid-ration.com, +48 512 942 282

lub

Paczkomat WLO14N       

(Aby usprawni? proces zwrotu prosimy aby wysy?a? za pomoc? innej firmy kurierskiej ni? Poczta Polska)

 1. Towar powinien pozosta? nie otwarty je?li jest produktem do spo?ycia, natomiast je?li jest zwyk?ym produktem nie mo?e by? uszkodzony.
 2. klient ponosi odpowiedzialno?? za zwrot rzeczy uszkodzonej. (warto?? zwrotu mo?e zosta? pomniejszona o warto?? uszkodzenia)
 3. Zwracane towar powinny posiada? wszystkie oryginalne metki papierowe, jest to kolejna postawa do zatwierdzenia zwrotu.
 1. Sprzedaj?cy zobowi?zuje si? do rozpatrzenia zwrotu w ci?gu 14 dni od dnia dostarczenia zwrotu.
 2. Towar powinien by? zabezpieczony. Sprzedaj?cy nie odpowiada za wady powsta?e podczas transportu.
 3. Na realizacj? zwrotu mamy ustawowo 14 dni roboczych, jednak staramy si? realizowa? je dwa razy w tygodniu.
 4. Zwrot liczy si? 14 dni roboczych od dnia dostarczenia
 5. Dzie? nadania oznacza dzie? zwrotu.
 1. Koszty przesy?ki zwrotnej ponosi kupuj?cy.

Chcesz zareklamowa? produkt? Napisz do nas na kontakt@hid-ration.com i wype?nij formularz reklamacyjny, który jest do pobrania TUTAJ. Do wydrukowanego, wype?nionego formularza do??cz dowód zakupu oraz reklamowany produkt i wy?lij ca?o?? na adres podany w punkcie 2.

Reklamacja zostanie rozpatrzona wci?gu 14 dni roboczych. Wszystkie produkty dost?pne w naszym sklepie s? fabrycznie nowe i obj?te dwuletni? gwarancj?. Reklamacja obejmuje wy??cznie wady i uszkodzenia nie wynikaj?ce z niew?a?ciwego u?ytkowania produktu.

en_GBEnglish