Skip to content

HID-RATION

Terms and Conditions 

1 Postanowienia ogólne.

Niniejszy Regulamin okre?la:

ogólne zasady korzystania przez U?ytkowników ze sklepu internetowego prowadzonego przez OSMOTEQ Sp. z o.o. z siedzib? przy ulicy Toru?skiej 148, 87-800 W?oc?awek; KRS 0000894781; NIP 4660428539; e-mail: kontakt@hid-ration.com za po?rednictwem Strony Internetowej hid-ration.com

zasady i warunki zawierania i realizacji umów sprzeda?y produktów.

zasady i warunki zawierania oraz rozwi?zywania Umowy sprzeda?y przez HID-RATION.COM.

2 Definitions.

Sklep internetowy HID-RATION.COM ? oznacza nale??c? do Sprzedaj?cego interaktywn? platform? internetow?, umo?liwiaj?c? U?ytkownikowi dokonywanie zakupu Produktów na warunkach okre?lonych w niniejszym Regulaminie b?d?cego jednocze?nie w?a?cicielem Strony Internetowej hid-ration.com Pe?na lista Produktów znajduje si? na stronie internetowej: www.hid-ration.com/shop/

Prices ? wykaz aktualnych cen Produktów COM dost?pny na Stronie internetowej www.hid-ration.com/shop/, stanowi?cy nieod??czn? cz??? Regulaminu, widoczny wy??cznie dla zainteresowanych, zarejestrowanych U?ytkowników.

Business Days ? oznacza dni tygodnia od poniedzia?ku do pi?tku;

Polityka prywatno?ci ? informacje o sposobie wykorzystywania danych osobowych, wzgl?dem których spe?niamy wszystkie wymogi Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: ?RODO?).

Products – oznaczaj? materia?y, urz?dzenia oraz wszelki inny sprz?t o przeznaczeniu Suplementy diety i biodny etc.

Terms and Conditions ? niniejszy regulamin.

Registration ? oznacza czynno?? faktyczn? dokonan? w sposób okre?lony w Regulaminie, wymagan? dla korzystania przez U?ytkownika z funkcjonalno?ci HID-RATION.COM.

Website ? oznacza strony internetowe pod którymi HID-RATION.COM prowadzi sprzeda? Produktów na warunkach okre?lonych w niniejszym Regulaminie hid-ration.com

Parties ? Konsument lub Przedsi?biorca o cechach konsumenta lub Przedsi?biorca i HID-RATION.COM.

Umowa ? stosunek prawny ??cz?cy Strony na zasadach okre?lonych w Regulaminie, mi?dzy U?ytkownikiem, a HID-RATION.COM ,której przedmiotem jest zakup Produktów na warunkach okre?lonych w niniejszym Regulaminie.

U?ytkownik ? osoba fizyczna posiadaj?ca pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi?zuj?ce tak?e osoba fizyczna posiadaj?ca ograniczon? zdolno?? do czynno?ci prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno?? prawn? ? która zawar?a lub zamierza zawrze? Umow? z HID-RATION.COM.

3 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin okre?la prawa i obowi?zki stron w tym zasad sprzeda?y Produktów przez HID-RATION.COM stanowi?c jednocze?nie umow? w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego.

Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyra?eniem woli zawarcia umowy z HID-RATION.COM na warunkach okre?lonych w Regulaminie.

Regulamin jest nieprzerwanie i nieodp?atnie udost?pniony przez HID-RATION.COM na Stronie internetowej w sposób umo?liwiaj?cy pozyskanie, zapoznanie si?, odtwarzanie i utrwalanie.

Wszelkie prawa do HID-RATION.COM w tym maj?tkowe prawa autorskie, prawa w?asno?ci intelektualnej do jej nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a tak?e do wzorców, formularzy, logotypów nale?? do HID-RATION.COM a korzystanie z nich mo?e nast?powa? wy??cznie w sposób okre?lony i zgodny z Regulaminem HID-RATION.COM.

HID-RATION.COM zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej tre?ci reklamowych towarów i us?ug osób trzecich, w formach stosowanych powszechnie w sieci Internet.

Nieznajomo?? Regulaminu nie zwalnia U?ytkownika z jego przestrzegania a osoby nieprzestrzegaj?ce Regulaminu mog? zosta? usuni?te z listy U?ytkowników.

HID-RATION.COM za po?rednictwem Strony Internetowej oferuje U?ytkownikom mo?liwo?? zakupu Produktów dost?pnych na Stronie internetowej.  

Zakup Produktu nast?puje ka?dorazowo na podstawie Umowy zawartej pomi?dzy HID-RATION.COM a U?ytkownikiem, na warunkach okre?lonych szczegó?owo w niniejszym Regulaminie oraz wed?ug aktualnych cen wskazanych na Stronie Internetowej w momencie sk?adania zamówienia przez U?ytkownika.

Ceny zamieszczone na Stronie Internetowej stanowi? ceny brutto (z podatkiem VAT) i okre?lone s? w z?otych polskich. HID-RATION.COM wystawia U?ytkownikowi faktur? VAT w formie elektronicznej, która b?dzie dost?pna przes?ana na adres e-mail wskazany przez U?ytkownika w momencie zakupów.

U?ytkownik mo?e dokona? p?atno?ci za Produkt przy u?yciu bramki finansowej ? Przelewy24 oraz tradycyjnym przelewem bankowym.

4 G?ówne cechy i sposób zawarcia Umowy

Sposób i termin spe?niania przez HID-RATION.COM Umowy uzale?niony jest od wyboru przez U?ytkownika rodzaju Produktu. Strona informowana jest o sposobie i terminie spe?nienia ?wiadczenia zakupu przez HID-RATION.COM nie pó?niej ni? w chwili wyra?enia przez drug? Stron? woli na zwi?zanie si? Umow?.

U?ytkownik mo?e zawrze? Umow? z HID-RATION.COM:

na odleg?o?? telefonicznie lub poprzez kontakt w drodze komunikacji elektronicznej,

W celu zawarcia Umowy, HID-RATION.COM udost?pnia elektroniczne formularze, pozwalaj?ce na skontaktowanie si? z HID-RATION.COM w celu zawarcia Umowy.

Zawarcie Umowy poci?ga za sob? obowi?zek zap?aty ustalonej ceny, zgodnie z Cennikiem dost?pnym na Stronie Internetowej.

U?ytkownik zobowi?zany jest do podania danych oznaczonych jako wymagane. Dane powinny by? aktualne i zgodne z prawd?. Za skutki podania nieprawdziwych danych pe?n? odpowiedzialno?? ponosi wy??cznie U?ytkownik.

HID-RATION.COM potwierdza niezw?ocznie U?ytkownikowi fakt otrzymania zamówienia przesy?aj?c wiadomo?? e-mail i z t? chwil? dochodzi do zawarcia Umowy.

Po przekazaniu zamówienia i zaakceptowaniu przez U?ytkownika warunków dokonywania p?atno?ci U?ytkownik uiszcza op?at? za dany Produkt, zgodnie z cennikiem wskazanym na Stronie Internetowej w momencie sk?adania zamówienia.

Po zawarciu Umowy oraz dokonaniu p?atno?ci na zasadach okre?lonych w Regulaminie, HID-RATION.COM dokonuje dostawy Produktu w sposób wskazany przez U?ytkownika spo?ród dost?pnych w momencie sk?adania zamówienia nie pó?niej ni? w terminie 4 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy.

Ka?dy przypadek nieskutecznej autoryzacji p?atno?ci z wy??czeniem nieskutecznej autoryzacji z powodu braku ?rodków, powoduje konieczno?? ponownej rejestracji karty p?atniczej przez U?ytkownika.

Produkt  mo?e zosta? wydany U?ytkownikowi:

poprzez wys?anie na adres wskazany przez U?ytkownika w tre?ci zamówienia z zastrze?eniem, ?e do kwoty zamówienia nale?y doliczy? op?at? za przesy?k? w wysoko?ci okre?lonej w tre?ci zamówienia na Stronie Internetowej;

Nieuiszczenie op?aty za Produkt spowoduje zawieszenie transakcji zakupu, do momentu zaksi?gowania p?atno?ci.

HID-RATION.COM zobowi?zany jest i odpowiedzialny wobec U?ytkownika za dostarczenie Produktu,

HID-RATION.COM mo?e zawiera? Umow? na warunkach promocyjnych oraz udziela? ulg, co zostanie odpowiednio wskazane w tre?ci zamówienia.

Zabronione jest dokonywanie przez U?ytkownika jakichkolwiek ingerencji w wygl?dzie Produktu.

Rozszerzenie zakresu dost?pno?ci Produktów wskazanych na Stronie Internetowej, nie wymaga zmiany Regulaminu, z zastrze?eniem, ?e rozszerzenie to nie mo?e w ?adnym zakresie ogranicza? dotychczasowych uprawnie? U?ytkownika w ramach Umowy.

HID-RATION.COM ma prawo do czasowego opó?nienia w dostawie lub jego cz??ci, w zwi?zku z czasowym dost?pem asortymentu Produktów.

5 Organizacja i bezpiecze?stwo

HID-RATION.COM  nie ubezpiecza Produktów od faktu zagubienia przesy?ki, ani te? nie ponosi odpowiedzialno?ci za zaistnia?e nieszcz??liwe wypadki w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowi?zuj?ce przepisy prawa..

HID-RATION.COM nie odpowiada wobec U?ytkowników, w przypadku nieprawid?owego u?ytkowania lub zaniedbania w?asnego zdrowia w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowi?zuj?ce.

U?ytkownik zobowi?zany jest do korzystania z Produktów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

U?ytkownik zobowi?zany jest do stosowania instrukcji u?ytkowania.

Personel HID-RATION.COM nie posiada wykszta?cenia medycznego. W razie jakichkolwiek w?tpliwo?ci dotycz?cych korzystania z Produktów U?ytkownik powinien zasi?gn?? porady medycznej.

6 P?atno?ci

HID-RATION.COM zastrzega mo?liwo?? zmiany Cennika. Nowy Cennik nie dotyczy Produktów op?aconych przed jego wej?ciem w ?ycie.

W przypadku p?atno?ci dokonanych przelewem U?ytkownik ponosi wszelkie koszty jego dokonania, w tym prowizje i inne op?aty dodatkowe naliczane przez bank lub placówk?, za po?rednictwem której U?ytkownik dokonuje przelewu/p?atno?ci.

7 Complaints

U?ytkownik b?d?cy Konsumentem mo?e z?o?y? reklamacj? pisemnie lub w formie poczty elektronicznej, je?eli produkt nie jest zgodny z w?a?ciwo?ciami podanymi na Stronie Internetowej.

Reklamacja powinna zawiera?:

dane to?samo?ci reklamuj?cego,

temat reklamacji oraz Produkt, którego reklamacja dotyczy,

okoliczno?ci uzasadniaj?ce reklamacj?,

podpis reklamuj?cego ? w przypadku reklamacji z?o?onej w formie pisemnej.

Wszelkie reklamacje nale?y sk?ada? pisemnie lub drog? e-mailow? na adres: kontakt@hid-ration.com, niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowi?cego podstaw? reklamacji. W przypadku sk?adania reklamacji poczt? elektroniczn?, reklamacja powinna by? wys?ana z adresu e-mail wskazanego w karcie rejestracyjnej pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania.

HID-RATION.COM udziela odpowiedzi na reklamacj? drog? elektroniczn? na wskazany przez reklamuj?cego adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany przez reklamuj?cego w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

HID-RATION.COM mo?e pozostawi? reklamacj? bez rozpoznania, je?eli:

reklamacja dotyczy kwestii wyja?nionej w Regulaminie. W takim przypadku odpowied? na reklamacj? zawiera odes?anie do stosownego dokumentu,

reklamacja dotyczy kwestii wyja?nionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zg?oszenie reklamacyjne danego U?ytkownika. W takim przypadku odpowied? na reklamacj? zawiera odes?anie do stosownej korespondencji,

reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upowa?nienia lub pe?nomocnictwa,

zostanie z?o?ona po up?ywie 14 dni od dnia ujawnienia si? przyczyn reklamacji.

Reklamacje nie b?d? uwzgl?dniane w przypadku gdy produkt:

nosi ?lady u?ytkowania,

Produkt zosta? otworzony

b) zosta? uszkodzony,

c) nie posiada oryginalnych przymocowa? wszelkich sta?ych oznacze?, w szczególno?ci uszkodzone etykiety i metki, w które jest zaopatrzony towar oraz które nosi ?lady usuwania czy ponownego przymocowania,

d) nie znajduje si? w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, je?eli w takie opakowanie by? zaopatrzony,

e) posiada uszkodzone wk?adki zabezpieczaj?ce.

Je?eli reklamacja nie spe?nia warunków formalnych, o których wy?ej mowa, HID-RATION.COM wzywa reklamuj?cego do jej uzupe?nienia w terminie nie d?u?szym ni? 7 dni wraz z pouczeniem, i? w przypadku braku uzupe?nienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania HID-RATION.COM poinformuje niezw?ocznie reklamuj?cego.

8 Personal data

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje si? pod adresem: Hid-ration.com/polityka-prywatnosci

9 Changes to the Terms and Conditions

Regulamin mo?e ulec zmianie.

O wprowadzonych zmianach HID-RATION.COM poinformuje U?ytkowników e-mailem lub pisemnie. Brak rezygnacji z us?ug przez U?ytkownika w terminie 14 dni oraz brak jakiegokolwiek o?wiadczenia w zakresie akceptacji zmian w Regulaminie oznacza akceptacj? tych zmian. Termin wej?cia w ?ycie zmian nie b?dzie krótszy ni? 14 dni od dnia ich og?oszenia.

Zmiany Regulaminu dotycz?ce U?ytkowników b?d?cych Przedsi?biorcami wchodz? w ?ycie z dniem ich opublikowania na Stronie internetowej.

Zmiany Regulaminu i Cennika nie maj? wp?ywu na czynno?ci dokonane przed wej?ciem w ?ycie takich zmian.

Nie wymaga zmiany Regulaminu wprowadzanie przez HID-RATION.COM promocji, konkursów oraz dodatkowych us?ug, których szczegó?owe zasady i warunki okre?lane b?d? ka?dorazowo w za??cznikach do Regulaminu.

10 Postanowienia ko?cowe

Postanowienia Regulaminu gwarantuj? prawa konsumenta oraz przedsi?biorcy o cechach konsumenta przys?uguj?ce na mocy bezwzgl?dnie obowi?zuj?cych przepisów prawa. W przypadku niezgodno?ci postanowie? Regulaminu z powy?szymi przepisami, pierwsze?stwo maj? te przepisy.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maj? przepisy obowi?zuj?cego prawa polskiego.

Prawem w?a?ciwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikaj?cych z Regulaminu jest prawo polskie.

Wszelkie spory powsta?e na gruncie Regulaminu, w przypadku, gdy drug? stron? nie jest Konsument lub Przedsi?biorca o cechach konsumenta, b?d? rozwi?zywane przed s?dem powszechnym w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? HID-RATION.COM.

Za??cznikami do Regulaminu, stanowi?cymi jego integraln? cz??? s?:

Polityka prywatno?ci,

Complaint form

Return Form

 

en_GBEnglish