Przejdź do treści

HID-RATION

Regulamin 

1 Postanowienia ogólne.

Niniejszy Regulamin określa:

ogólne zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego prowadzonego przez OSMOTEQ Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Toruńskiej 148, 87-800 Włocławek; KRS 0000894781; NIP 4660428539; e-mail: kontakt@hid-ration.com za pośrednictwem Strony Internetowej hid-ration.com

zasady i warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży produktów.

zasady i warunki zawierania oraz rozwiązywania Umowy sprzedaży przez HID-RATION.COM.

2 Definicje

Sklep internetowy HID-RATION.COM – oznacza należącą do Sprzedającego interaktywną platformę internetową, umożliwiającą Użytkownikowi dokonywanie zakupu Produktów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie będącego jednocześnie właścicielem Strony Internetowej hid-ration.com Pełna lista Produktów znajduje się na stronie internetowej: www.hid-ration.com/sklep/

Cennik – wykaz aktualnych cen Produktów COM dostępny na Stronie internetowej www.hid-ration.com/sklep/, stanowiący nieodłączną część Regulaminu, widoczny wyłącznie dla zainteresowanych, zarejestrowanych Użytkowników.

Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku;

Polityka prywatności – informacje o sposobie wykorzystywania danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

Produkty – oznaczają materiały, urządzenia oraz wszelki inny sprzęt o przeznaczeniu Suplementy diety i biodny etc.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności HID-RATION.COM.

Strona Internetowa – oznacza strony internetowe pod którymi HID-RATION.COM prowadzi sprzedaż Produktów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie hid-ration.com

Strony – Konsument lub Przedsiębiorca o cechach konsumenta lub Przedsiębiorca i HID-RATION.COM.

Umowa – stosunek prawny łączący Strony na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem, a HID-RATION.COM ,której przedmiotem jest zakup Produktów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z HID-RATION.COM.

3 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron w tym zasad sprzedaży Produktów przez HID-RATION.COM stanowiąc jednocześnie umowę w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego.

Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem woli zawarcia umowy z HID-RATION.COM na warunkach określonych w Regulaminie.

Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez HID-RATION.COM na Stronie internetowej w sposób umożliwiający pozyskanie, zapoznanie się, odtwarzanie i utrwalanie.

Wszelkie prawa do HID-RATION.COM w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do HID-RATION.COM a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem HID-RATION.COM.

HID-RATION.COM zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej treści reklamowych towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych powszechnie w sieci Internet.

Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z jego przestrzegania a osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte z listy Użytkowników.

HID-RATION.COM za pośrednictwem Strony Internetowej oferuje Użytkownikom możliwość zakupu Produktów dostępnych na Stronie internetowej.  

Zakup Produktu następuje każdorazowo na podstawie Umowy zawartej pomiędzy HID-RATION.COM a Użytkownikiem, na warunkach określonych szczegółowo w niniejszym Regulaminie oraz według aktualnych cen wskazanych na Stronie Internetowej w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.

Ceny zamieszczone na Stronie Internetowej stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich. HID-RATION.COM wystawia Użytkownikowi fakturę VAT w formie elektronicznej, która będzie dostępna przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w momencie zakupów.

Użytkownik może dokonać płatności za Produkt przy użyciu bramki finansowej – Przelewy24 oraz tradycyjnym przelewem bankowym.

4 Główne cechy i sposób zawarcia Umowy

Sposób i termin spełniania przez HID-RATION.COM Umowy uzależniony jest od wyboru przez Użytkownika rodzaju Produktu. Strona informowana jest o sposobie i terminie spełnienia świadczenia zakupu przez HID-RATION.COM nie później niż w chwili wyrażenia przez drugą Stronę woli na związanie się Umową.

Użytkownik może zawrzeć Umowę z HID-RATION.COM:

na odległość telefonicznie lub poprzez kontakt w drodze komunikacji elektronicznej,

W celu zawarcia Umowy, HID-RATION.COM udostępnia elektroniczne formularze, pozwalające na skontaktowanie się z HID-RATION.COM w celu zawarcia Umowy.

Zawarcie Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty ustalonej ceny, zgodnie z Cennikiem dostępnym na Stronie Internetowej.

Użytkownik zobowiązany jest do podania danych oznaczonych jako wymagane. Dane powinny być aktualne i zgodne z prawdą. Za skutki podania nieprawdziwych danych pełną odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.

HID-RATION.COM potwierdza niezwłocznie Użytkownikowi fakt otrzymania zamówienia przesyłając wiadomość e-mail i z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy.

Po przekazaniu zamówienia i zaakceptowaniu przez Użytkownika warunków dokonywania płatności Użytkownik uiszcza opłatę za dany Produkt, zgodnie z cennikiem wskazanym na Stronie Internetowej w momencie składania zamówienia.

Po zawarciu Umowy oraz dokonaniu płatności na zasadach określonych w Regulaminie, HID-RATION.COM dokonuje dostawy Produktu w sposób wskazany przez Użytkownika spośród dostępnych w momencie składania zamówienia nie później niż w terminie 4 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy.

Każdy przypadek nieskutecznej autoryzacji płatności z wyłączeniem nieskutecznej autoryzacji z powodu braku środków, powoduje konieczność ponownej rejestracji karty płatniczej przez Użytkownika.

Produkt  może zostać wydany Użytkownikowi:

poprzez wysłanie na adres wskazany przez Użytkownika w treści zamówienia z zastrzeżeniem, że do kwoty zamówienia należy doliczyć opłatę za przesyłkę w wysokości określonej w treści zamówienia na Stronie Internetowej;

Nieuiszczenie opłaty za Produkt spowoduje zawieszenie transakcji zakupu, do momentu zaksięgowania płatności.

HID-RATION.COM zobowiązany jest i odpowiedzialny wobec Użytkownika za dostarczenie Produktu,

HID-RATION.COM może zawierać Umowę na warunkach promocyjnych oraz udzielać ulg, co zostanie odpowiednio wskazane w treści zamówienia.

Zabronione jest dokonywanie przez Użytkownika jakichkolwiek ingerencji w wyglądzie Produktu.

Rozszerzenie zakresu dostępności Produktów wskazanych na Stronie Internetowej, nie wymaga zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że rozszerzenie to nie może w żadnym zakresie ograniczać dotychczasowych uprawnień Użytkownika w ramach Umowy.

HID-RATION.COM ma prawo do czasowego opóźnienia w dostawie lub jego części, w związku z czasowym dostępem asortymentu Produktów.

5 Organizacja i bezpieczeństwo

HID-RATION.COM  nie ubezpiecza Produktów od faktu zagubienia przesyłki, ani też nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa..

HID-RATION.COM nie odpowiada wobec Użytkowników, w przypadku nieprawidłowego użytkowania lub zaniedbania własnego zdrowia w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Produktów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Użytkownik zobowiązany jest do stosowania instrukcji użytkowania.

Personel HID-RATION.COM nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących korzystania z Produktów Użytkownik powinien zasięgnąć porady medycznej.

6 Płatności

HID-RATION.COM zastrzega możliwość zmiany Cennika. Nowy Cennik nie dotyczy Produktów opłaconych przed jego wejściem w życie.

W przypadku płatności dokonanych przelewem Użytkownik ponosi wszelkie koszty jego dokonania, w tym prowizje i inne opłaty dodatkowe naliczane przez bank lub placówkę, za pośrednictwem której Użytkownik dokonuje przelewu/płatności.

7 Reklamacje

Użytkownik będący Konsumentem może złożyć reklamację pisemnie lub w formie poczty elektronicznej, jeżeli produkt nie jest zgodny z właściwościami podanymi na Stronie Internetowej.

Reklamacja powinna zawierać:

dane tożsamości reklamującego,

temat reklamacji oraz Produkt, którego reklamacja dotyczy,

okoliczności uzasadniające reklamację,

podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie lub drogą e-mailową na adres: kontakt@hid-ration.com, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. W przypadku składania reklamacji pocztą elektroniczną, reklamacja powinna być wysłana z adresu e-mail wskazanego w karcie rejestracyjnej pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania.

HID-RATION.COM udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany przez reklamującego w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

HID-RATION.COM może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:

reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu,

reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji,

reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa,

zostanie złożona po upływie 14 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

Reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku gdy produkt:

nosi ślady użytkowania,

Produkt został otworzony

b) został uszkodzony,

c) nie posiada oryginalnych przymocowań wszelkich stałych oznaczeń, w szczególności uszkodzone etykiety i metki, w które jest zaopatrzony towar oraz które nosi ślady usuwania czy ponownego przymocowania,

d) nie znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony,

e) posiada uszkodzone wkładki zabezpieczające.

Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, HID-RATION.COM wzywa reklamującego do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania HID-RATION.COM poinformuje niezwłocznie reklamującego.

8 Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod adresem: Hid-ration.com/polityka-prywatnosci

9 Zmiany Regulaminu

Regulamin może ulec zmianie.

O wprowadzonych zmianach HID-RATION.COM poinformuje Użytkowników e-mailem lub pisemnie. Brak rezygnacji z usług przez Użytkownika w terminie 14 dni oraz brak jakiegokolwiek oświadczenia w zakresie akceptacji zmian w Regulaminie oznacza akceptację tych zmian. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

Zmiany Regulaminu dotyczące Użytkowników będących Przedsiębiorcami wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na Stronie internetowej.

Zmiany Regulaminu i Cennika nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.

Nie wymaga zmiany Regulaminu wprowadzanie przez HID-RATION.COM promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do Regulaminu.

10 Postanowienia końcowe

Postanowienia Regulaminu gwarantują prawa konsumenta oraz przedsiębiorcy o cechach konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.

Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument lub Przedsiębiorca o cechach konsumenta, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę HID-RATION.COM.

Załącznikami do Regulaminu, stanowiącymi jego integralną część są:

Polityka prywatności,

Formularz Reklamacyjny

Formularz zwrotu

 

pl_PLPolish