Skip to content

HID-RATION

Sód, dlaczego jest wa?ny? Czy jego braki trzeba uzupe?nia??

Jednym z najwa?niejszych elektrolitów organizmu cz?owieka jest sód. Szacuje si?, ?e zawarto?? tego pierwiastka w organizmie ludzkim wynosi a? 92g! Jego ilo?? w organizmie regulowana jest przez uk?ad hormonalny, a stopie? wydalania z organizmu zale?ny jest od st??enia tego pierwiastka we krwi. Gdy dochodzi do spadku ? organizm zatrzymuje sód, gdy st??enie wzrasta ? zwi?ksza si? wydalanie g?ównie z potem. Pierwiastek ten odgrywa szereg funkcji w organizmie cz?owieka. Najwa?niejszych z nich jest udzia? w:

  • gospodarce wodno-elektrolitowej (utrzymuje równowag? pomi?dzy ilo?ci? wody wewn?trz i zewn?trz komórki organizmu),
  • równowadze kwasowo-zasadowej,
  • regulacji ci?nienia,
  • nerve conduction,
  • kurczliwo?ci mi??ni.

?ród?em sodium w diecie jest przede wszystkim sól kuchenna dodawana do potraw i znajduj?ca si? w ?ywno?ci przetworzonej – w s?onych przek?skach, przetworach rybnych i mi?snych, konserwach, a tak?e w gotowych posi?kach. Dlatego tak wa?na jest zbalansowana dieta. Podczas d?ugiej pracy w wilgotnym i gor?cym klimacie, zapotrzebowanie na sód jest wi?ksze.

The sód zale?ne jest od kilku czynników, najwa?niejsze z nich to: wiek, aktywno?? fizyczna (w tym aktywno?? w pracy), a tak?e warunki ?rodowiskowe ? temperatura i wilgotno?? otoczenia. Praca fizyczna jest bardzo wa?nym czynnikiem, który mo?e wp?ywa? na wahania si? st??enia sodium we krwi pracownika.  Mimo osobniczych ró?nic w zapotrzebowaniu na sód zosta?a obliczona norma spo?ycia dla tego sk?adnika. Norma na sód ustalona jest na tzw. ?poziomie wystarczaj?cego spo?ycia? (Adequate Intake – (AI)), która dla osób doros?ych w wieku 19-50 lat wynosi 1500 mg/d.

Jakie s? zatem konsekwencje niedoboru b?d? nadmiaru sodium w organizmie cz?owieka? Zarówno niedobór (hyponatremia) and excess (hypernatremia) are very dangerous to health. Hyponatraemia mo?e objawia? si? bólami g?owy, nudno?ciami, spadkiem ?adnienia, zaburzeniami orientacji, a nawet drgawkami i ?pi?czk?. Niezwykle gro?na jest hiponatremia po??czona z niedoborem wody lub z tzw. ?zatruciem wodnym? ? nadmiarem wypitej wody zawieraj?cej zbyt ma?o elektrolitów. Hypernatremia mo?e by? ?miertelna w skutkach.

en_GBEnglish