Skip to content

HID-RATION

Gdy jeste? spragniony to wiesz, ?e najlepszym wyborem b?dzie si?gni?cie po szklank? wody.
A co, je?li powiemy Ci, ?e niekoniecznie jest to prawd?? Oczywi?cie woda jest ?wietnym napojem nawadniaj?cym, ale znajdzie si? kilka takich, które mog? okaza? si? lepsze.
Chcesz dowiedzie? si? wi?cej? Zapraszamy do lektury.

Nawodnienie, odwodnienie ? cienka granica! Od czego zale?y nawodnienie wod??

    Na poziom nawodnienia organizmu ma wp?yw kilka czynników, np. cz?stotliwo?? z jak? przyjmowany jest napój, obj?to?? jaka zosta?a wypita oraz sk?ad. W tym artykule skupimy si? na tym ostatnim.

Dlaczego czasem sama woda to za ma?o?

Gdy jeste? spragniony to wiesz, ?e najlepszym wyborem b?dzie si?gni?cie po szklank? wody.
A co, je?li powiemy Ci, ?e niekoniecznie jest to prawd?? Oczywi?cie woda jest ?wietnym napojem nawadniaj?cym, ale znajdzie si? kilka takich, które mog? okaza? si? lepsze.
Chcesz dowiedzie? si? wi?cej? Zapraszamy do lektury.

Nawodnienie, odwodnienie ? cienka granica! Od czego zale?y nawodnienie wod??

    Na poziom nawodnienia organizmu ma wp?yw kilka czynników, np. cz?stotliwo?? z jak? przyjmowany jest napój, obj?to?? jaka zosta?a wypita oraz sk?ad. W tym artykule skupimy si? na tym ostatnim.

Wyobra? sobie, ?e jeste? w supermarkecie i chcesz kupi? butelk? wody. Wchodzisz w alejk? z napojami, a tam kilka rodzajów tego napoju niezb?dnego do ?ycia. Cz??? z wód jest ?ródlana, inne s? mineralne. Ka?da z nich w inny sposób wp?ywa na nawodnienie organizmu. To samo tyczy si? wody z kranu oraz wody filtrowanej. W przypadku tych dwóch ostatnich nie masz pewno?ci jak wygl?da zawarto?? minera?ów w litrze wody. Dlaczego jest to istotne?

Je?eli jeste? osob? pracuj?c? fizycznie to nawodnienie jest dla Ciebie niezwykle wa?ne. Nie mo?esz pozwoli? sobie na b??d, mo?e on skutkowa? ci??kimi konsekwencjami.

DEHYDRATION

 Jedn? z nich b?dzie dehydration, a ono jest mo?liwe nawet gdy wydaje Ci si?, ?e pijesz wystarczaj?co du?o wody. Czemu tak si? dzieje? Wybieraj?c ?wiadomie lub niekoniecznie ?wiadomie wod?, która jest ?ródlana lub nisko zmineralizowana mo?esz doprowadzi? do zaburze? to electrolyte imbalance, która mo?e objawia? si? mi?dzy innymi:

  • os?abieniem,
  • nudno?ciami, wymiotami, brakiem apetytu,
  • obni?eniem ci?nienia krwi,
  • convulsions.

Doprowadzaj?c do dehydrated lub wypijaj?c zbyt du?? ilo?? napojów o niskiej zawarto?ci elektrolitów (przewodnienie) mo?na doprowadzi? do niebezpiecznego stanu ? hyponatraemia

Hyponatraemia to stan niedoboru sodu we krwi, który nieleczony jest ?miertelnie niebezpieczny. Objawia si? ona mi?dzy innymi nudno?ciami, wymiotami, dra?liwo?ci?, os?abieniem, a w ci??szych stanach równie? zaburzeniami orientacji i ?wiadomo?ci, drgawkami, obrz?kiem mózgu i niekiedy równie? ?pi?czk?.

Problem le?y nie tylko w wodzie ze zbyt ma?? ilo?ci? elektrolitów, ale równie? w nadmiernym spo?yciu p?ynów wysoko zmineralizowanych. Mimo wypicia ?odpowiednio du?ej? ilo?ci wody mo?e doj?? do dehydration can occur spowodowanego odp?ywem wody z krwioobiegu do uk?adu pokarmowego.
Jest to skutek zaburzenia st??e? elektrolitów. Mo?na ?mia?o powiedzie?, ?e woda mo?e okaza? si? truj?ca. Wszystko zale?ne jest od dose. Dlatego osoby, które szczególnie musz? zadba? o swoje nawodnienie powinny zwraca? uwag? na to co i jak pij?. Tak, aby ilo?? i jako?? p?ynu by?a dostosowana do ich trybu ?ycia, pracy i warunków otoczenia, w którym funkcjonuj?.

Co nawadnia lepiej ni? woda?

              Wiesz ju? na czym mo?e polega? problem z wod?. Teraz pora odpowiedzie? na pytanie co nawodni Ci? lepiej ni? woda? Jest kilka napojów, które mog? sprawdzi? si? lepiej od wody. Istnieje co? takiego jak wska?nik nawodnienia napojami (WNN), który okre?la zmiany ilo?ci wydalanego moczu w ci?gu 2h po spo?yciu wybranego napoju w porównaniu do wydalonego moczu po wypiciu p?ynu referencyjnego ? wody. Poni?ej znajdziesz list? p?ynów, które wed?ug tego wska?nika nawadniaj? lepiej ni? woda (kolejno?? przypadkowa):

  • sok pomara?czowy,
  • mleko pe?not?uste oraz chude,
  • cola*,
  • doustne napoje nawadniaj?ce zawieraj?ce electrolytes ? isotonic drinks, hypotonic drinks.

 

Warto zaznaczy?, ?e mimo wyników wspomnianego badania to water powinna stanowi? podstaw? i by? g?ównym ?ród?em p?ynów w diecie osób charakteryzuj?cych si? umiarkowanym trybem ?ycia i pracy.

Na pewno spotka?e? si? z produktami, na których etykiecie widnia?y okre?lenia, takie jak: elektrolity bez cukru, elektrolity do picia, elektrolity dla doros?ych itp. Jest ich ca?e mnóstwo! Nie wszystkie s? godne polecenia, dlatego warto sprawdza? produkt, na który si? zdecydujesz.

*Pami?taj, ?e cola mimo lepszego wyniku w tym badaniu nie powinna by? napojem pierwszego wyboru. Cola to produkt bogaty w cukry, który niekorzystnie wp?ywa na zdrowie.

O hipotonikach s?ów kilka

Co jednak nawadnia najlepiej? Odpowied? brzmi: isotonic drinks and hypotonic drinks, ze szczególnym wskazaniem na te drugie. Dlaczego? Napoje hipotoniczne charakteryzuj? si? najni?sz? osmolalno?ci?, czyli st??eniem substancji rozpuszczonych w wodzie. W praktyce oznacza to, ?e wypijaj?c napój hipotoniczny szybciej spowodujesz nawodnienie organizmu. Wszystko jest zas?ug? ró?nicy st??e? sk?adników mineralnych. Wi?cej na ten temat przeczytasz w artykule „Jak szybko si? nawodni?”, a je?eli interesuje Ci? czym s? elektrolity lub jak uzupe?ni? elektrolity to sprawd?. Nasz produkt jest hypotonica sugar-free drink, który nawadnia lepiej ni? woda!

Summary

    Nie chcieliby?my aby? po lekturze tego artyku?u stwierdzi?, ?e woda to kiepski wybór. Wr?cz przeciwnie! Jest to almost the best choice. najlepszy wybór. Z pewno?ci? najbardziej polecany osobom, które nie maj? ci??kiej pracy, nie s? wyj?tkowo aktywne fizyczne, ani nie pracuj? w ci??kich warunkach ?rodowiskowych. Je?eli nale?ysz do grupy osób nara?onych na odwodnienie to zach?camy Ci? do przetestowania naszego hypotonic drink, który bogaty jest w electrolytes without glucose i który zadba o poziom electrolytes without glucose..

en_GBEnglish